Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


TIKSLAI

 1. Mokymosi prieinamumas ir kokybiško mokymo užtikrinimas.
 2. Kūrybingos ir demokratiškos aplinkos stiprinimas


UŽDAVINIAI

Pirmojo tikslo įgyvendinimo uždaviniai:

 1. Gerinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo kokybę;
 2. Gilinti ugdymo turinio individualizavimą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus;
 3. Plėtoti gabių mokinių ugdymą;
 4. Tobulinti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų ugdymo programų įgyvendinimą;
 5. Plėtoti kompetencijų ugdymą, kurios atitiktų švietimo pertvarkos keliamus reikalavimu ir užtikrintų ugdymo(si) kokybę;
 6. Kurti efektyvią mokyklos veiklos įsivertinimo sistemą.


Antrojo tikslo įgyvendinimo uždaviniai:

 1. Puoselėti tradicijas ir stiprinti bendruomenės santykius;
 2. Modernizuoti ugdymo(si) aplinkas;
 3. Stiprinti viešuosius ryšius ir įvaizdžio formavimą;
 4. Skatinti ir palaikyti lyderystę mokykloje.