Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

PRIEŠISTORĖ

1918 m. V. Paulausko, kunigo Stakausko, K. Bizausko iniciatyva buvo įsteigti „Saulės“ draugijos muzikos kursai, į kuriuos įstojo 60 mokinių mokytis groti fortepijonu, smuiku, vargonais ir dainavimo. Deja, jie dirbo neilgai. Bolševikams užėmus Panevėžį, 1919 m. draugija ir kursai buvo uždaryti. 1925 m. Panevėžio miesto valdyboje muzikų iniciatyva įvyko muzikų ir valdybos narių pasitarimas dėl muzikos mokyklos įsteigimo. Tam buvo išrinkta komisija: Vladas Paulauskas, Hiršas Ichilčikas ir aktyvus visuomenininkas, kunigas Karbauskas. Jiems reikėjo paruošti programą, mokyklos nuostatus ir rūpintis visais įsteigimo reikalais. Deja, darbas labai užsitęsė ir tik 1939 m. vėl buvo bandyta įkurti muzikos mokyklą. Šį kartą iniciatoriai buvo V. Paulauskas ir M. Karka, bet 1940-ųjų metų okupacija ir vėl sustabdė pradėtą darbą.

Muzikai nerimo. Apie 1940 – 1941 metus jie suorganizavo trimečius kursus, kuriuose buvo mokoma dainavimo, grojimo fortepijonu, smuiku, muzikos teorijos, solfedžio ir harmonijos. Šie kursai buvo organizuojami ir kituose Lietuvos miestuose, bet ilgiausiai jie išsilaikė Panevėžyje, globojami Mykolo Karkos. Be jo, kursuose dėstė J. Prielgauskas, V. Paulauskas, A. Belazaras, F. Dauguvietytė ir kiti muzikai.

Mykolas Karka

ISTORIJA

1944 m. rudenį, karo frontui nudundėjus į vakarus, 1944 m. spalio 11 d. Lietuvos TSR liaudies komisarų taryba nutarė šiuos kursus patvirtinti kaip meno įstaigą ir pavadinti Panevėžio muzikos mokykla. Pats M. Karka jau gerokai vėliau, 1947 m. laiške, adresuotame Panevėžio apskrities LKP(b) pirmajam sekretoriui aprašė buvusių darbų pradžią. Tiksli muzikos mokyklos atidarymo vieta nežinoma. Miestas buvo perpildytas karinių įstaigų, taigi su didžiuliu vargu buvo gauta 5 kambarių patalpa, kurioje ir pradėtas darbas. Adreso savo laiške M. Karka nenurodė, o mokyklos kūrimosi dokumentai nėra rasti. Iš kitų skirtingų šaltinių sužinome du galimus adresus – Laisvės a, 1 ir Ramygalos 4..

Pirmasis pastatas, kuriame buvo įsikūrusi muzikos mokykla

Miesto vykdomasis komitetas muzikos mokykla nesirūpino. Todėl M. Karka skundėsi, kad 1945 metų pavasarį miesto komendanto paskirtos mokyklinės patalpos Ramygalos g. 34 vykdomojo komiteto buvo perleistos rusų mokyklai. Čia dar galėjo tilpti bendrabutis ir buvo salė koncertams.

DVI MOKYKLOS PO VIENU STOGU

1948 m. rudenį, prie Panevėžio Vidurinės muzikos mokyklos, Meno reikalų valdybos nurodymu, buvo įkurta Septynmetė vaikų muzikos mokykla (1948 – 1949 m. direktorius Mykolas Karka). Mokykloje mokėsi 109 mokiniai. Veikė du skyriai: fortepijono ir smuiko.

1949 metais mokykla persikėlė į naujas patalpas Sodų g. 10. Direktoriai keitėsi, 1950-1951 vadovavo Antanas Belazaras, 1951 – 1960 Justas Armalis. Nuo 1952 m. buvo atidarytos dvi trimito ir trombono klasės.

Antanas Belazaras
Justas Armalis

VAIKŲ MUZIKOS MOKYKLA

1960 metais mokykla persikėlė į naujas patalpas A. Domaševičiaus gatvėje (dabar ši gatvė vadinasi Antano Smetonos) ir po poros metų buvo performuota į Vaikų muzikos mokyklą. Tuo metu joje mokėsi 260 mokinių. Mokyklai, nuo 1960 iki 1978 metų, vadovavo direktorius Vytautas Malčius.

Vytautas Malčius
Mokyklos pastatas Smetonos gatvėje

Mokykla augo ir plėtėsi, todėl patalpos darėsi ankštos: 1974 metais mokėsi 360 mokinių, dirbo 44 mokytojai. Reikėjo naujų patalpų. 1978 metais skiriamas pastatas K. Binkio gatvėje (buvęs vaikų lopšelis – darželis), dirbo 44 mokytojai. Mokyklai, nuo 1978 iki 1982 metų vadovavo direktorius Stasys Davydas.

Muzikos mokykla darželio patalpose

1985 metais pastatoma nauja muzikos mokykla Vilniaus gatvėje (projekto autorė E. Klimavičienė). Įsikuria nauji skyriai, susikuria nauji kolektyvai: 1986 m. choreografijos skyrius, 1994 m. Elektroninių instrumentų skyrius (sintezatorius), Popchoras ,,Mikis“ 1995 m., 1995 m. Jaunių (Jaunučių) choras, 2002 m. Chorinio dainavimo skyrius,  2002 m. berniukų choras ,,Keturi vėjai“. Mokyklai, nuo 1982 iki 2012 metų, vadovavo direktorius Tautvilis Kiznis.

Tautvilis Kiznis
Muzikos mokykla Vilniaus gatvėje

1998 metais mokykloje veikė 10 skyrių: fortepijono, akordeono, styginių, pučiamųjų, lietuvių liaudies instrumentų, teorijos, choreografijos, estradinio dainavimo, sakralinės muzikos, elektroninių – klavišinių instrumentų. Mokėsi 720 mokinių. 2008 metais mokykla išaugo iki 900 mokinių. Joje dirbo 85 mokytojai: 5 ekspertai, 46 mokytojai metodininkai, 23 vyresnieji mokytojai, 11 mokytojų.

2009 metais, ekonominės krizės laikotarpiu, Panevėžio rajono administracijai nusprendus nepasirašyti sutarties dėl rajone gyvenančių moksleivių muzikinio ugdymo, mokinių skaičius sumažėjo iki 700. 2012 metais mokykloje mokėsi 680 mokinių.

Nuo 2013 iki 2017 metų, mokyklai vadovavo direktorius Gvidas Vilys.

Gvidas Vilys

Nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2021 m. vasario 1 d., mokyklai vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Žydrūnė Pilkauskienė.

Nuo 2021 m. vasario 2 d. mokyklos direktorė Žydrūnė Pilkauskienė.